Het Project

Station Haren Verbindt
HOME  |  Het Project

Het Project

De aanpak van het stationsgebied in Haren, bestaat uit meerdere onderdelen die dusdanig met elkaar zijn verbonden dat ze eigenlijk niet afzonderlijk beschouwd kunnen worden. Hieronder worden de separate onderdelen kort beschreven.

Onderdoorgang

Eén van de belangrijkste onderdelen van het project is de realisatie van een nieuwe fiets- voetgangersverbinding tussen Oosterhaar en het centrum van Haren. Daarmee wordt de barrière-werking van het spoor deels opgeheven en wordt ook een meer veilige en snellere verbinding voor fietsers gemaakt. Het belang van deze effecten is des te groter omdat het treinverkeer op deze lijn in de toekomst zal toenemen. Centrum en scholen in de nabijheid van het spoor, maar ook de achtergelegen woonwijken worden door de aanleg van de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers eenvoudiger bereikbaar. De onderdoorgang is daarmee ook een investering in de eenheid van het dorp en dus ook van grote betekenis voor het dorp.

Het was daarnaast ook een wens van de gemeenteraad om de onderdoorgang aan het station te verbinden, waardoor een extra dimensie aan deze infrastructurele ingreep wordt toegevoegd. Het is de intentie om de onderdoorgang zo te ontwerpen dat deze als een veilige ontsluiting van het oostelijke perron kan dienen. Daarnaast moet er ook aandacht zijn voor een specifieke routing ten behoeve van  P+R-gebruikers en bus- en treinreizigers.

In februari 2014 is duidelijk geworden dat dankzij extra financiering van ProRail, Provincie Groningen en NS, niet alleen vanuit de onderdoorgang een opgang naar het oostelijke perron kan worden gerealiseerd, maar onderdoorgang en station integraal en als geheel kunnen worden aangepakt, waarbij vanuit de onderdoorgang beide perrons kunnen worden bereikt.

Impressie

Verkeersveiligheid

spoorwegovergang-250Met de realisatie van de fiets- voetgangersverbinding komt een nieuwe, veilige en separate route voor fietsers tot stand. Fietsers hoeven niet langer gebruik te maken van de spoorwegovergang. Om de mobiliteit van deze doelgroep nog verder te verbeteren worden de routes tussen de scholen en de onderdoorgang/het station, vooralsnog gedacht als zogenaamde fietsstraten. Een inrichting waarbij het autoverkeer ondergeschikt wordt aan het fietsverkeer. Daarnaast kan mede door deze nieuwe fietsverbinding ook de onveilige aansluiting tussen de Nieuwe Stationsweg en de Oude Middelhorst (direct naast het spoor) worden opgeheven. Dit alles ten gunste van de verkeersveiligheid in het algemeen en die van de fietsers in het bijzonder

Aanpak P+R

P+R-250De oude parkeervoorziening verkeerde in een slechte staat van onderhoud, maar werd desondanks goed gebruikt. NS-Poort gaf dan ook aan dat een vergroting noodzakelijk was. De plannen hiervoor zijn inmiddels uitgevoerd. Door een gewijzigde opzet, waarbij afstemming heeft plaats gevonden met de eigenaar van het naastgelegen kantoorgebouw, is het aantal parkeerplaatsen t.b.v. de P+R met 25% vergroot. Daarnaast is de inrichting volledig vernieuwd en in overeenstemming met de uniforme eisen van de NS aangelegd.

Woningbouw

Met de aanpak van het P+R-terrein is de mogelijkheid ontstaan om de groenstrook tussen de P+R en een aantal privé percelen, mee te nemen in de ontwikkeling en ook die gronden die nu niet of moeilijk bereikbaar zijn, te ontsluiten ten behoeve van woningbouw. Ook op andere locaties binnen het gebied wordt woningbouw toegevoegd. Centraal in het gebied is de planning van een appartementencomplex met 10 tot 20 woningen. Dit nieuwe complex met de werktitel 'Stationresidence' heeft als ruimtelijk doel om, samen met de vervangende woningbouw aan de oostzijde, een markering te vormen van het Station en de nieuwe wijkontsluiting. Naast een aantal appartementen is het de bedoeling dat het complex op de begane grond een commerciële functie gaan huisvesten. Voor wat betreft de nieuwe woningen die ten zuiden van de nieuwe P+R kunnen worden gerealiseerd, wordt gedacht aan een combinatie van wonen en werken. Grotere woningen die op de begane grond (grenzend aan de parkeerplaats) een werkfunctie kunnen bevatten en waarbij aan de achter (zuid)-zijde en boven kan worden gewoond.

Aanpak Walstroflat

walstroflat-250De locatie van de fiets- voetgangersverbinding is zo gekozen, dat de best mogelijke aansluiting met de bestaande stedenbouwkundige structuren wordt gerealiseerd. Op die manier ontstaat een heldere, overzichtelijke en veilige verbinding tussen de wijken aan weerszijden van het spoor. Dit heeft tot gevolg dat een bestaand appartementencomplex dat aan de oostzijde van het spoor is gelegen, moest wijken. Omdat op deze plek een nieuwe entree van de wijk ontstaat, wordt gedacht om op deze plek een tweetal nieuwe gebouwen te realiseren. Het is de bedoeling om het drietal van nieuwe gebouwen bij deze ontwikkeling, in een gelijksoortige architectuur te (laten) ontwerpen. Het gebouw aan de westzijde zal de nieuwe markering van het station gaan vormen en de twee blokken aan weerszijden van de nieuwe wijkentree aan oostzijde, zullen als een poort gaan fungeren. De gebouwen samen markeren het station en de onderdoorgang als geheel.

Kwaliteitsimpuls / Upgrading

Zoals beschreven valt de ontwikkeling van het stationsgebied in te delen in een aantal deelaspecten. De ontwikkeling is echter meer dan de som van deze delen. Met dit project wordt een kwaliteitsverbetering gerealiseerd over de volle breedte van het gebied. Dat wil zeggen dat ook de gehele openbare ruimte wordt aangepakt, van riolering (aanpak wateroverlast) tot aan de inrichting van station en stationsplein.

Top