HOME  |  Actueel  |  Verslag Informatieavond evenementenveiligheid 6 juni 2017

Verslag Informatieavond evenementenveiligheid 6 juni 2017 (12-06-2017)

luisteraars in de zaal tijdens de presentatie

Op dinsdag 6 juni jongstleden organiseerde de gemeente Haren een informatiebijeenkomst over veiligheid bij organiseren van evenementen. Er waren ruim veertig belangstellenden aanwezig in de sfeervolle zaal van Astoria.

Burgemeester Pieter van Veen heette de aanwezigen welkom. Als portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, merkte hij op dat ook Haren als gemeente te maken heeft met de landelijke ontwikkelingen op evenementengebied. Hij refereerde aan incidenten in den lande, waaronder ook Project X. Hij benadrukte “dat het dus geen ver van het bed show is om ook voor onze evenementen de risico’s, maar ook de aansprakelijkheden te onderkennen. De instelling en houding van ‘we doen het al jaren zo’ en ‘het ging altijd goed’ zijn niet meer van deze tijd, mede vanwege de toegenomen claimcultuur. De gevolgen op juridisch vlak voor diverse partijen rondom het monstertruck ongeval in Haaksbergen heeft de ogen geopend. We moeten aan de slag om evenementen niet alleen leuk maar ook veilig te maken. Dat gaan we samen, stap voor stap doen.”

Peter Pulles, medewerker vergunningverlening Algemene Plaatselijke Verordening (APV), had de leiding over de avond en verzorgde de eerste presentatie over evenementenveiligheid. Hij begon met de relativerende stelling dat 100% veiligheid niet bestaat en je niet kunt voorkomen dat er iets gebeurt, Wel kun je er op voorbereiden. Hij ging in op wat we onder een evenement verstaan en hoe de risico’s van een evenement geanalyseerd kunnen worden. Dat gebeurt door te beschrijven wat, waar, hoe en met en voor wie het evenement georganiseerd wordt.

Hij lichtte de diverse risico- en veiligheidsaspecten toe aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Jaap Adema van de politie ging in op hoe de politie naar evenementen kijkt vanuit openbare orde en openbare veiligheid. De politie beoordeelt de aanvraag en de gegevens zoals draaiboek en veiligheidsplan en analyseert de risico’s. Ook vertelde hij welke rol en taken de politie heeft en wat het belang voor hen is om al vroeg te plannen welke evenementen er komen zodat ze voldoende capaciteit qua inzet kunnen plannen. Tot slot gaf hij een inkijkje in hoe er met de nu zo actuele terreurdreiging bij evenementen omgegaan wordt.

Piet Tolsma gaf een voordracht namens de brandweer en de GHOR. Hij ging in op het belang van onderkennen van risico’s en beschrijven van scenario’s in veiligheidsplannen die aangeven hoe er gehandeld moet worden als er zich een incident voordoet. Ook legde hij uit hoe evenementen beoordeeld en geclassificeerd worden in risico categorieën, 0, A, B en C. Daarbij diepte hij de eerder al genoemde beoordelingsprofielen uit: Activiteiten (wat), Ruimte (waar) en Publiek (wie). Van daaruit ging hij in op het belang van veiligheidsplannen en goede tekeningen en plattegronden die samen met de aanvraag om een evenementenvergunning als basis voor de advisering dienen.

De presentaties leidden tot levendige interactie tussen de sprekers en de deelnemers. Daarbij stond het belang van veilige evenementen niet ter discussie. Uit de reacties en vragen viel vooral op te maken dat er behoefte is aan duidelijke normering en hulpbronnen, aanwijzingen en ondersteuning bij het analyseren van de risico’s en veiligheidsaspecten bij een evenement. Ook het belang van goede communicatie en een adequaat proces van tijdige behandeling van aanvragen kwam ter sprake. Aansprakelijkheid bij evenementen was ook een onderwerp dat grote belangstelling had.

Afsluitend vertelde Peter Pulles hoe het proces van vergunningverlening globaal verloopt. Hij lichtte toe welke stappen de gemeente al gezet heeft en aan het zetten is om de kwaliteit op het gebied van evenementenvergunningen te verbeteren. De gemeenteraad heeft de evenementenbepalingen in de APV al gemoderniseerd en verbeterd. Het college gaat op basis daarvan binnenkort spelregels vaststellen voor kleine evenementen. Daardoor is het mogelijk bij veel meer activiteiten dan nu het geval is, te volstaan met het doen van een melding in plaats van het aanvragen van vergunning. Daarvoor komen er duidelijke spelregels voor het organiseren. Later dit jaar wordt het beleid voor reguliere evenementen geactualiseerd. De sleutel tot succes daarbij is samenwerking met alle partijen. De werkvorm is daarbij interactieve beleidsontwikkeling. Bij voorkeur in de vorm van een - eerder dit jaar door de raad aangenomen- burgerparticipatieproject.

De burgemeester sloot de avond af door te concluderen dat het onderwerp op tafel ligt en we nu door moeten pakken om het een vervolg te geven: we moeten aan de slag. Hij nodigde iedereen uit om naar behoefte verder overleg te hebben met hem en de ambtenaren, in kleinere groepjes of andere samenstellingen.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren