HOME  |  Actueel  |  Spelregels hoorzitting herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

Spelregels hoorzitting herindeling Groningen, Haren en Ten Boer (01-11-2017)

Logo gemeente Haren

Donderdag 26 oktober jl. besloot de commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer een hoorzitting te willen organiseren naar aanleiding van het ‘wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer’. Waar en wanneer deze hoorzitting gaat plaatsvinden is nog niet bekend, maar duidelijk is al wel dat de commissie naar ‘het gebied’ toe komt.

De spelregels

Op verzoek van de commissie delen wij graag de spelregels voor de hoorzitting:

  • betrokkenen en belangstellenden hebben tot maandag 27 november a.s. om schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer in te zenden;
  • gemeenten en andere groeperingen die tijdens de hoorzitting in willen spreken, dienen dit te melden in hun schriftelijke reactie;
  • de commissie bepaalt welke organisaties spreektijd wordt toegekend;
  • de colleges en raden van Haren, Groningen en Ten Boer krijgen desgewenst spreektijd. Dit geldt voor elk college en elke raad afzonderlijk;
  • afzonderlijke fracties uit de raden en besturen van plaatselijke partijafdelingen krijgen geen spreektijd;
  • ook wordt spreektijd ingeruimd voor personen die namens een georganiseerd maatschappelijk verband spreken;
  • aan individuele burgers die op persoonlijke titel willen inspreken, wordt geen spreektijd verleend;
  • de spreektijd per organisatie bedraagt maximaal tien minuten, maar is idealiter drie minuten. Dit geeft namelijk ruimte aan de commissieleden om vragen te stellen. 

De hoorzitting is openbaar. Zodra meer bekend is over de datum, het tijdstip en de locatie wordt dit bekend gemaakt.

Inzenden van schriftelijke reacties

Reacties op het wetsvoorstel kunnen worden gericht aan:

De wnd. griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Drs. F.M.J. Hendrickx
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag

Reacties kunnen ook via de e-mail worden verstuurd naar de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. 

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (kamerstuk 34 805) is te raadplegen via overheid.nl.

Meer informatie over de bestuurlijke toekomst van Haren

Meer informatie over de bestuurlijke toekomst van Haren vindt u op de website van de gemeente Haren onder de knop ‘bestuurlijke toekomst’.

Hieronder kunt u de brief lezen die het college van B&W heeft ontvangen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren