HOME  |  Actueel  |  Hoge grondwaterstand

Hoge grondwaterstand (12-01-2018)

water

Er komen deze periode veel klachten bij ons binnen over water in kruipruimtes en natte tuinen. Dit wordt veroorzaakt de hoge grondwaterstand op dit moment.

Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weggezakt en kwelwater dat onder druk uit lager gelegen bodemlagen omhoog is gekomen. Meestal merken we niets van grondwater. Totdat er door een langdurig natte periode een hoge grondwaterstand ontstaat die overlast veroorzaakt: water in de kruipruimte en een natte tuin.

Grondwaterstand in natte en droge perioden

Neerslag is een natuurlijke veroorzaker van een hoge grondwaterstand. In de zomer is de grondwaterstand dan ook lager en in de winter hoger. In de winter kan het voorkomen dat de grondwaterstand een aantal dagen tot weken zo hoog is dat er water in de kruipruimte kan staan. Een hoge grondwaterstand betekent dat de grond zo verzadigd is met water en dat er op een gegeven moment letterlijk geen druppel water meer bij kan.

Bodemsamenstelling Hondsruggebied

De bodemsamenstelling van het Hondsruggebied is van grote invloed op de grondwaterstand. In de hogere gebieden bestaat de bovenste bodemlaag, de zogenoemde deklaag, uit zand met direct daaronder een plaat van leem (keileem). Omdat deze leemlaag slecht waterdoorlatend is, kan de bodem zo verzadigd raken met regenwater en oppervlaktewater dat er tijdelijk een hogere grondwaterstand kan ontstaan.

Wie doet wat om grondwateroverlast tegen te gaan?

Als grondwater door een te hoge grondwaterstand overlast veroorzaakt, dan maakt het geen onderscheid tussen uw grond en de openbare ruimte. Het tegengaan van grondwateroverlast is dan ook een gemeenschappelijke taak van provincie, waterschap, gemeente en burgers. Het waterschap is verantwoordelijk voor de hoogte van de oppervlaktewaterstand. De provincie ziet toe op grootschalige grondwateronttrekkingen. De gemeente is verantwoordelijk voor het tegengaan van structurele grondwaterproblemen in het openbaar gebied. En u bent als eigenaar verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen op uw eigen terrein.

Meer informatie over grondwaterproblemen kunt u vinden op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Grondwaterproblemen in bebouwd gebied

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren