HOME  |  Actueel  |  De Harense zaak wordt nu bepleit in Den Haag

De Harense zaak wordt nu bepleit in Den Haag (13-02-2017)

gemeentehuis

Gemeente Haren legt zich niet neer bij goedkeuring herindelingsadvies

Op 1 februari jl. hebben Provinciale Staten (PS) van Groningen het herindelingsadvies voor de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer goedgekeurd. De gemeente Haren betreurt dit zeer. Niet in de laatste plaats omdat een meerderheid van Provinciale Staten daarmee voorbij gaat aan de wens van Haren om tenminste vier jaar de tijd te krijgen het verbeterplan Beterr Haren waar te maken. Onder andere met deze wens zet Haren haar verzet tegen herindeling voort in Den Haag.

Eén van de argumenten om de wens van Haren te honoreren is dat een solide meerjarenbegroting 2017-2020 de basis vormt voor het verbeterplan. Daarbij is het opmerkelijk dat PS het herindelingsadvies voor Groningen, Haren en Ten Boer hebben goedgekeurd, zonder inhoudelijke reactie van de provincie op deze begroting. Waar de gemeenten Groningen en Ten Boer in het kader van de lopende Arhi-procedure geen bezwaren hebben aangetekend tegen de Harense meerjarenbegroting heeft de provincie hier nog geen reactie op gegeven. Zij heeft aangegeven hierover uiterlijk in mei a.s. een besluit te nemen. De gemeente Haren vindt dit een kwalijke zaak gezien de belangrijke rol die de begroting speelt in haar verbeterplan en dus haar argumentatie om de tijd te krijgen te bewijzen dat een zelfstandige gemeente Haren mogelijk is.

Gebrek aan draagvlak, noodzaak en urgentie voor herindeling

De wens en het geloof in zelfstandigheid worden de komende periode ook intensiever buiten de gemeente- en provinciegrenzen geuit. Volgende halte in het verzet tegen herindeling is dan ook Den Haag, waar de Tweede en Eerste Kamer hun besluit moeten nemen over de samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. Hier wordt ook nogmaals bepleit dat er geen draagvlak in de Harense samenleving is voor herindeling, dat herindeling niet nodig is én dat er geen urgentie voor is. De gemeente Haren wordt hierin gesteund door onder andere het Burgercomité. Dit comité heeft inmiddels naar aanleiding van de behandeling van het herindelingsadvies in PS een brief geschreven aan de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk, met een afschrift naar de Raad van State. Het college van B&W ondersteunt deze brief. U vindt de brief van het Burgercomité hieronder.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren