HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Jaarsubsidies voor cultuur, sport, welzijn en zorg

Jaarsubsidies voor cultuur, sport, welzijn en zorg

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Jaarsubsidies worden verleend voor een jaar of voor een periode van meerjaren (meestal vier kalenderjaren). De gemeente bepaalt welke organisaties in aanmerking komen voor een subsidie voor een periode van meerjaren. Doorgaans gaat het om instellingen die voor veel inwoners belangrijk zijn. Samen met de organisatie spreekt de gemeente af welke activiteiten worden uitgevoerd en welke resultaten dat moet opleveren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een aanvraag om een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, wordt ingediend uiterlijk 1 juni voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Aanvragen voor subsidie voor een periode van meerjaren, worden ingediend uiterlijk 31 maart voorafgaand aan de periode van meerjaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

De subsidie die een organisatie heeft ontvangen, is een voorschot. Na afloop van elk kalenderjaar waarvoor subsidie is ontvangen, moet de subsidie verantwoord worden. Dat doet u via een verzoek om subsidievaststelling. Het verzoek om subsidievaststelling moet uiterlijk 30 april van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarvoor subsidie is verkregen, ingediend zijn. In de subsidieregeling Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg gemeente Haren 2014 staat vermeld welke gegevens u moet aanleveren om de jaarsubsidie te kunnen vaststellen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van een subsidie per jaar of per periode van meerjaren bent u verplicht het aanvraagformulier jaarsubsidie  te gebruiken.

U vindt hier informatie over: "Downloads"

Downloads

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren