HOME  |  Inwoners  |  WOZ-loket  |  Veel gestelde vragen over de WOZ en taxaties

Veel gestelde vragen over de WOZ en taxaties

De gemeente krijgt regelmatig vragen over de Wet WOZ en de taxaties. Hieronder hebben we een overzicht samengesteld met veel gestelde vragen. Heeft u toch nog vragen? Belt u dan met de medewerkers van het team Belastingen/WOZ. Zij helpen u graag en altijd gratis!
Telefoon: 14 050
E-mail: belasting@haren.nl

Ik ben huurder van een woning. Waarom heb ik ook een beschikking ontvangen?
Met ingang van 2016 moeten gemeenten WOZ-beschikkingen toezenden aan huurders van woningen. Dit hangt samen met recente wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS, ook wel het puntensysteem genoemd, is een systeem om de maximale huurprijs voor woningen in de gereguleerde huursector te bepalen. De maximale huurprijs wordt bepaald door een groot aantal factoren en één daarvan is de WOZ-waarde. Met ingang van 1 oktober 2015 speelt die WOZ-waarde een grotere rol. Gemeenten moeten in ieder geval aan huurders in de gereguleerde woonsector een WOZ-beschikking zenden. Uit praktisch oogpunt ligt het dan voor de hand om aan alle gebruikers van woningen een WOZ-beschikking te zenden. Daarom heeft u als huurder ook een beschikking ontvangen.

Kunt u mij uitgebreidere gegevens doen toekomen over de onderbouwing van de waardevaststelling?
In eerste instantie kan iedere ontvanger van een waardebeschikking een nadere onderbouwing van de waardevaststelling verkrijgen in de vorm van een taxatieverslag. Deze kunt u digitaal opvragen. Uit dit taxatieverslag dient te blijken welke objectgegevens en marktgegevens ten grondslag hebben gelegen aan de taxatie.

naar boven

Kan ik een kopie krijgen van het taxatieverslag van het object van een derde?
Nee. In de Wet WOZ staat duidelijk vermeld dat er uitsluitend aan degene te wiens aanzien een beschikking is genomen, op verzoek een afschrift wordt verstrekt van de gegevens die ten grondslag liggen aan de vastgestelde waarde. Vanaf 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde openbaar en kunt u meer waarden opvragen. Tot deze wettelijke wijziging blijft dus de WOZ-waarde alleen voorbehouden aan de belanghebbenden. Momenteel zijn wij als gemeente nog druk bezig met het klaarmaken van de basisregistraties die ervoor zorgen dat u de waarde van meer objecten kunt inzien.

naar boven

Wat zijn onroerende zaken?
Onroerende zaken omvatten de grond en alle daarmee verbonden bouwwerken. Voorbeelden van onroerende zaken zijn onder andere woningen, bedrijfspanden, bouwkavels en industrieterreinen. De gemeente mag belasting heffen over alle onroerende zaken binnen haar grenzen. Niet alleen eigenaren van deze onroerende zaken zijn belanghebbenden, ook de gebruikers ervan kunnen een WOZ-beschikking krijgen.

naar boven

Wat is de peildatum?
De waarde van de onroerende zaak is voor 2017 vastgesteld alsof de taxatie plaatsvond op 1 januari 2016. Er wordt dus gekeken naar het waardeniveau op die datum. De situatie van uw object op 1 januari 2017 (de toestandspeildatum) wordt gewaardeerd, als uw object gewijzigd is in de periode tussen de waarde- en de toestandspeildatum. Dit kan het geval zijn indien u verbouwd of bijgebouwd heeft. Objecten die op 1 januari 2017 nog niet geheel gereed waren, worden gewaardeerd aan de hand van een gereedheidpercentage. De waardering wordt dan wel gedaan naar het waardeniveau van de waardepeildatum.

naar boven

Ik heb mijn woning in 2017 verbouwd. Wanneer wordt de waarde meegenomen?
De waarde van deze verbouwing is dan meegenomen in 2018

naar boven

Hoe kan ik een DigiD inlogcode aanvragen?
Op de site www.digid.nl kunt u een DigiD inlogcode aanvragen.

naar boven

Mijn huishouding bestaat uit meerdere personen. Waarom krijg ik de beschikking?
In beginsel wordt een WOZ-beschikking naar één gebruiker en/of één eigenaar gezonden. Indien er meerdere gebruikers of meerdere eigenaren zijn, zal er dus een keuze gemaakt moeten worden. Iedere gemeente dient op dit punt beleid te hebben. In Haren geldt dat over het algemeen de oudste eigenaar de beschikking ontvangt.

naar boven

Ik ben sinds kort eigenaar/gebruiker van het pand. Ik ben het niet eens met de waarde die aan de vorige eigenaar/gebruiker bekend is gemaakt. Wat nu?
Elk jaar wordt er, naar de eigenaar - en gebruikerssituatie op 1 januari aan het begin van het tijdvak, een waardebeschikking verzonden (gecombineerd met de aanslag). Indien u pas na die datum eigenaar bent geworden, kunt u verzoeken om toezending van een waardebeschikking. Vervolgens staat de reguliere weg voor deze nieuwe eigenaar open: opvragen taxatieverslag en het traject van bezwaar en beroep. Een eventuele wijziging van de waarde werkt maximaal terug tot het moment van overgang van het eigendom.

naar boven

Ik ben op vakantie geweest. Nu lees ik dat ik binnen 6 weken bezwaar moet maken. Ben ik nu te laat?
Ja. Het bezwaarschrift dient ter post te zijn bezorgd binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet. De post dient het vervolgens binnen een week bij de gemeente te bezorgen. Overschrijding van de termijn leidt tot niet-ontvankelijkheid. Het is afhankelijk van het gemeentebeleid hoe er wordt omgegaan met een ambtshalve beoordeling.

Naar boven

Door mijn verhuizing heb ik de beschikking eerst niet ontvangen. Echter, de bezwaartermijn is voorbij. Wat nu?
Bij een verkeerde adressering die tot gevolg heeft dat de beschikking de belanghebbende niet, of te laat heeft bereikt, gaat de bezwaartermijn in als de beschikking hem wel heeft bereikt. De datum van ontvangst geldt dan als aanvang van de termijn.

Naar boven

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking. Moet ik de aanslag OZB nu toch al betalen?
De hoofdregel is dat er apart gevraagd moet worden om uitstel van betaling. Dat wil zeggen dat het indienen van een bezwaarschrift niet betekent dat de belastingaanslag niet betaald hoeft te worden.

Naar boven

Ik moet binnen zes weken bezwaar maken. Wanneer begint deze termijn te lopen?
De termijn loopt vanaf de eerste dag na dagtekening van de waardebeschikking. Een uitzondering geldt voor de beschikking die pas wordt ontvangen na de dagtekening. Dit kan blijken uit het poststempel.

Naar boven

Aan wie moet ik mijn bezwaar richten?
U kunt uw bezwaar richten aan de heffingsambtenaar van de gemeente Haren, Postbus 21, 9750 AA te Haren. Bent u het echter niet eens met de vastgestelde waarde, of heeft u nog vragen? Neemt u dan eerst contact op met de afdeling belastingen en/of de taxateur, bereikbaar via belasting@haren.nl of via 14 050.

Naar boven

Wat gebeurt er met de aanslag als mijn bezwaar gegrond wordt verklaard? Krijg ik geld terug?
Als u de aanslag al heeft betaald, zal in het geval van correctie op de tenaamstelling of de waardevaststelling, het teveel betaalde aan u worden terugbetaald. Dit wordt allemaal door de gemeente zelf verzorgd. U hoeft dus geen actie te ondernemen. Ook wordt de gewijzigde waarde doorgegeven aan de overige afnemers van de WOZ-waarde, zoals de Rijksbelastingdient en het Waterschap. Heeft u de aanslag nog niet (geheel) betaald, dan leest u in de uitspraak wat dit voor u inhoudt. Ook zal een afgegeven automatische incasso rekening houden met de nieuwe bedragen.

Naar boven

Ik heb de onroerende zaak eind vorig jaar verkocht en toch krijg ik een beschikking. Hoe kan dat?
Uitgangspunt is de inschrijving in het kadaster. Indien deze pas heeft plaatsgevonden op of na 1 januari van het betreffende jaar, is de beschikking terecht aan u verzonden. OZB is voor het gehele jaar verschuldigd, als u op de peildatum 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker was. Als regel worden bij verkoop van een onroerende zaak de zakelijke lasten daarvan bij de notaris tussen partijen verrekend. Of deze belasting is verrekend blijkt uit de afrekening van de notaris, of anders is dit op zijn kantoor na te vragen. Dit gaat echter geheel buiten de gemeente om.

Naar boven

Ik ben vorige week verhuisd, dus geen eigenaar/gebruiker meer. Kan ik de beschikking verscheuren?
De WOZ-beschikking op zich heeft zijn waarde voor u nog niet verloren. De OZB blijft verschuldigd voor het gehele jaar. Omdat de belastingaanslag ieder jaar wordt gebaseerd op de WOZ-beschikking is het raadzaam om de beschikking dus niet te verscheuren. Ook voor de inkomsten- en vermogensbelasting kan de WOZ-beschikking zijn waarde behouden. Bij de aangifte IB zal ook het eigenwoningforfait op basis van de in de beschikking vermelde waarde moeten worden berekend.

Naar boven

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren