HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Onroerendezaakbelastingen wordt geheven over onroerende zaken. Dit zijn alle gebouwen en de grond waarop zij staan. Het gaat dus om grond, bouwpercelen, woningen (ook in aanbouw), kantoren, bedrijven etc.

WOZ-Waarde

De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) is een landelijke regeling die de gemeenten verplicht van alle onroerende zaken de waarde vast te stellen. De waarde is bepalend voor uw aanslag OZB en voor de forensenbelasting. Ook andere instanties gebruiken de WOZ-waarde: het waterschap (Noordelijk Belastingkanoor) hanteert de waarde om de waterschapsomslag voor eigenaren te bepalen. De Rijksbelastingdienst hanteert de WOZ-waarde voor de berekening van het eigenwoningforfait en voor de  erfbelasting. 

Landelijke voorziening WOZ

Per 1 oktober 2016 is bij wet geregeld dat de WOZ-waarden van alle woningen openbaar zijn. Om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft de overheid samen met het Kadaster en de Waarderingskamer gezorgd voor een landelijk loket: de Landelijke Voorziening WOZ. U kunt via www.wozwaardeloket.nl een WOZ-waarde inzien. Alleen de WOZ-waarde wordt getoond. Andere gegevens die die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar of wat is de verkoopprijs, zijn niet te raadplegen. Ook zijn de taxatieverslagen niet openbaar.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Waardering en de Waardepeildatum

De WOZ-waarde van 2018 is de getaxeerde waarde (waarde in het economisch verkeer) van het pand op 1 januari 2017 (de waardepeildatum). Hierbij is de toestand van de woning op 1 januari 2018 bepalend. Tussen deze twee data kunnen zaken zijn veranderd die van invloed zijn op de waarde, bijvoorbeeld een verbouwing of een verbetering. De waarde van een woning wordt bepaald door deze te vergelijken met soortgelijke woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De gemeente ontvangt van het kadaster de verkoopcijfers van alle verkochte objecten en analyseert deze gegevens. Via internet verzamelen wij ook gegevens van te koop staande objecten. Daarnaast hebben wij informatie over verschillende panden in de administratie zoals afgegeven bouwvergunningen. Door de verschillende gegevens te combineren kunnen wij de waarde van de verschillende woningen bepalen.

Nieuwbouw en WOZ-waarde

Voor een nieuwbouwwoning waarvan de bouw op of voor 1 januari 2018 nog niet gereed is stelt de gemeente ook een WOZ-waarde vast. Wij gaan dan uit van de waarde van de grond plus de kosten van de tot 1 januari 2018 uitgevoerde bouwactiviteiten (verstreken bouwtermijnen). 

Waardebepaling Niet-woningen

Voor courante niet-woningen, zoals bijvoorbeeld winkels, kantoren en andere bedrijven stellen we een waarde in het economische verkeer vast op basis van (ver)huurprijzen. Voor incourante niet-woningen zoals scholen, verzorgingshuizen e.d. stellen we een vervangingswaarde vast.  

Wie betaalt?

Als u op 1 januari 2018 eigenaar en/of gebruiker van een onroerende zaak bent, betaalt u voor het hele jaar OZB en rioolheffing. Verkoop, verhuizing of overlijden in de loop van het jaar hebben geen invloed op de belastingplicht. Bij de verkoop verrekent in de regel de notaris de eigenarenbelastingen met de nieuwe eigenaar. Dit is een regeling die buiten de gemeente om gaat.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De basis voor de berekening van de aanslag OZB is de WOZ-waarde. Deze waarde wordt aan u meegedeeld via de WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking staat vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen. Als een bedrijfspand ook een woongedeelte heeft, betreft de WOZ-waarde het gehele pand. Over de waarde van het woongedeelte wordt geen OZB-gebruikersbelasting geheven.

Verhuizen of verkoop

Onroerendezaakbelastingen zijn peildatumbelastingen. Als u op 1 januari eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak bent, betaalt u voor dat hele jaar OZB. Verkoop, verhuizing of overlijden in de loop van het jaar heeft geen invloed op de belastingplicht. Bij de verkoop verrekent in de regel de notaris de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. Dit is een regeling die buiten de gemeente om gaat. Voor het bepalen van het eigendomsrecht, gaan we uit van de registratie bij het Kadaster.

Bezwaar maken

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met de aan u opgelegde belasting of met de vastgestelde WOZ-waarde.

Hoe maakt u bezwaar?

Bezwaar moet schriftelijk worden ingediend binnen zes weken na de dagtekening op het aanslagbiljet.
U stuurt een brief naar: gemeente Haren t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 21, 9750 AA Haren.

In deze brief vermeldt u duidelijk de belastingsoort, het belastingjaar en het aanslagnummer.
Ook is het noodzakelijk de datum van indiening van uw bezwaar, uw naam, adres, telefoonnummer en uw handtekening aan te geven. En natuurlijk een goede omschrijving van uw bezwaar, eventueel aangevuld met relevante bewijsstukken

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het tarief van de onroerendezaakbelasting wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde.

Het percentage voor 2018 bedraagt voor:

  1. de eigenarenbelasting:
    1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1670% (2017: 0,1562%)
    2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,2570% (2017: 0,2448%)
  2. de gebruikersbelasting: 0,2060% (2017: 0,1962%)
U vindt hier informatie over: "Veel gestelde vragen"

Veel gestelde vragen

Wat zijn onroerende zaken?
Onder onroerende zaken verstaan we de grond en alles wat duurzaam met die grond is verbonden. Dus woningen en bedrijfspanden, maar ook stacaravans, panden die in aanbouw zijn en zelfs bouwpercelen.

Wie krijgt de aanslag?
De aanslag wordt opgelegd aan de eigenaar van de onroerende zaak. Indien de onroerende zaak meerdere eigenaren heeft wordt de aanslag naar één van deze eigenaren verstuurd. De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld die bepalen op welke naam de aanslag komt te staan.

Hoe is de waarde van mijn woning vastgesteld?
Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over informatie over uw pand, zoals: metingen en verkoopprijzen uit het kadaster, luchtfoto’s en inhoud. Deze informatie vult de gemeente aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode (verbouwingen etc).

Nadat de kenmerken van uw woning is vastgesteld, worden de prijzen van soortgelijke verkochte woningen (rond 1 januari 2018) onderzocht. Bovendien vindt er een vergelijking plaats van verschillende woningen in een straat of buurt. De waarde wordt dan hiervan afgeleid. Voor niet-woningen geldt een andere methode van taxeren.

Inzet van opbrengsten
De opbrengst komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente Haren. Hiermee betaalt de gemeente allerlei belangrijke voorzieningen zoals wegenonderhoud, onderwijs, veiligheid en dergelijke.

WOZ-beschikking of taxatieverslag opvragen
U kunt de WOZ-beschikking van uw woning of pand, inclusief het daarbij horende taxatieverslag, gratis opvragen via onze website www.haren.nl. Alleen als hoofdeigenaar (uw naam staat op de aanslag vermeld) kunt u uw WOZ-beschikking opvragen met uw DigiD inloggegevens. Als mede-eigenaar kunt u deze gegevens niet digitaal opvragen.

Bedrijven kunnen ook via de website het taxatieverslag opvragen. Om te kunnen inloggen heeft u het aanslagnummer en het bedrag van de aanslag nodig.

Via MijnOverheid? Dan geen papieren aanslag meer!
De gemeente Haren is sinds 1 januari 2017 aangesloten op MijnOverheid. Dit betekent dat u diverse berichten van de overheid kunt raadplegen via de Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl.
Hiervoor heeft u een DigiD inlognaam en wachtwoord nodig. Dit geldt alleen voor de organisaties waar u zelf toestemming voor heeft gegeven.

Wanneer u de gemeente toestemming heeft gegeven om berichten op MijnOverheid te plaatsen, worden alle aanslagen die wij versturen in uw Berichtenbox geplaatst. Dit betekent dat u de aanslag niet meer op papier ontvangt. Alleen als hoofdeigenaar van een woning krijgt u een bericht van Mijnoverheid dat uw gemeentelijke aanslag beschikbaar is. Voor mede-eigenaren zijn deze gegevens niet digitaal beschikbaar

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wilt u de belasting contant voldoen in het gemeentehuis? Dat kan!
Wij werken uitsluitend op afspraak.

Maak nu een afspraak

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren