HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Minimaregelingen

Minimaregelingen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een minimum inkomen heeft, kunt u voor bepaalde kosten van de gemeente een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen. In de gemeente Haren is dit gerealiseerd via het participatiefonds.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Om toegelaten te kunnen worden tot het participatiefonds is het nodig dat uw inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de bijstandsnorm. Het Participatiefonds biedt de mogelijkheid om mensen met een inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen zoals bepaald in de Participatiewet, tegemoet te komen in de volgende kosten: 

 • cursusgelden ten behoeve van zwemles, tekenles, muziekonderwijs;
 • contributies ten behoeve van organisaties gericht op sport, zang, toneel, muziek, volkstuinen, alsmede organisaties ten behoeve van gehandicapten, jeugd- en jongerenwerk en peuterspeelzaalwerk (zoals scouting, jeugdclubs, etc.);
 • abonnementen ten behoeve van de openbare bibliotheek, volkstuinenvereniging, zwembad, schouwburg, musea, krant;
 • abonnementsgelden vaste telecommunicatie (telefoon, internet, kabel)
 • overige uitgaven in het kader van sociale, culturele en sportieve activiteiten.   

De vergoeding van de bovengenoemde kosten bedraagt jaarlijks:

 • € 200,00 voor een alleenstaande
 • € 200,00 + € 100,00 per kind voor een alleenstaande ouder
 • € 300,00 + € 100,00 per kind voor een gezin 

Jaarlijks wordt middels steekproeven gecontroleerd of de vergoeding juist is verstrekt. Dan worden betaalbewijzen opgevraagd. U hoeft dus niet meer zelf betaalbewijzen in te leveren.

De aanvraag kan t/m 31 december van het lopende kalenderjaar worden ingediend middels het algemeen aanvraag- en inlichtingenformulier voor toelating tot het Participatiefonds. Ook mensen met een bijstandsuitkering moeten jaarlijks aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt de toelating tot het participatiefonds als volgt aanvragen:

 • door gebruik te maken van het downloadbare aanvraagformulier aan de rechterzijde. Na invulling kunt u dit sturen sturen aan:
  Gemeente Haren,
  Team Werk Inkomen en Zorg,
  Postbus 21
  9750 AA Haren
 • door het online indienen van een aanvraag met behulp van DigiD.

Op basis van de ontvangen informatie wordt beoordeeld of u voor de toekenning van een uitkering in aanmerking komt. U kunt worden uitgenodigd voor een gesprek voor het geven van nadere informatie. U ontvangt schriftelijk bericht over de afhandeling van uw verzoek.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Bij de aanvraag tot toelating tot het participatiefonds moet een kopie van de volgende bewijsstukken (voor zover van toepassing) worden ingeleverd:

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning).
 • Bewijs van inkomsten (bijvoorbeeld loon, WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, AOW, pensioen, alimentatie).
 • Bewijs van de belastingdienst van de voorlopige teruggaaf heffingskortingen.
 • Bankafschriften van de laatste twee maanden van alle bank- en spaarrekeningen (aanvrager, partner en inwonende kinderen jonger dan 18 jaar).
 • Bewijs van schulden.
 • Bij een eigen huis: meest recente WOZ/taxatierapport en bewijs van hypotheekschuld.
   
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

In principe nemen wij binnen 8 weken een besluit of u in aanmerking komt voor het participatiefonds. Als er nog nader onderzoek nodig is of als wij nog informatie missen, kan dit wat langer duren. Daarover krijgt u dan in elk geval een brief. Als u het niet eens bent met de uiteindelijke beslissing, kunt u bezwaar aantekenen. 

U vindt hier informatie over: "Downloads"

Downloads

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren