HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Boom kappen

Boom kappen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u een boom wilt kappen, dan kunt u daar een omgevingsvergunning voor nodig hebben. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom. Alleen de eigenaar van het perceel waar de boom staat kan een omgevingsvergunning, activiteit kap of activiteit aanleg aanvragen of moet daarvoor toestemming geven. Een omgevingsvergunning kan online worden aangevraagd via de website omgevingsloket.nl

Mogelijk is de Boswet van toepassing is. Staat een boom op een erf of in een tuin dan is de Boswet niet van toepassing. Is de Boswet van toepassing, dan zult u een melding moeten doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De Boswet heeft als doel het areaal bos te behouden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het kappen van een boom kan soms noodzakelijk zijn. Dit is het geval als de boom bijvoorbeeld een gevaar vormt. Voor het kappen van een boom met een omtrek van meer dan 100 centimeter is een omgevingsvergunning, activiteit kap, vereist. De omtrek van de boom wordt gemeten op 1.30 meter maaiveldhoogte. Als de boom op een achtererfgebied* staat van een perceel kleiner dan 1.000 m2, dan is geen vergunning nodig, mits het geen monumentale of waardevolle boom is of er een bescherming vanuit een bestemmingsplan op ligt.

De gemeente beschikt over een lijst met monumentale- en waardevolle bomen. Voor het kappen van deze bomen is dan een omgevingsvergunning, activiteit kap, nodig. Of uw boom op de lijst staat kunt u controleren op: Monumentale en waardevolle bomenlijst

In verschillende bestemmingsplannen zijn bomen beschermd. Voor het kappen van bomen is dan een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als de boom valt onder de bestemming 'beschermd dorpsgezicht'. Voor het kappen moet u dan een omgevingsvergunning, activiteit aanleg, aanvragen.

* achtererfgebied: erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;

Aanvullende voorwaarden

De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Ook kan de gemeente een termijn stellen waarbinnen u moet herplanten.

Weigeringsgronden

De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Haren noemt een aantal gronden op basis waarvan de gevraagde omgevingsvergunning kan worden geweigerd. Deze weigeringsgronden zijn niet limitatief; er kunnen andere redenen zijn om een kapvergunning te weigeren. Ook kunnen er redenen zijn om, ondanks dat er een weigeringsgrond aan de orde is, de omgevingsvergunning, activiteit kap, toch te verlenen. Een omgevingsvergunning, activiteit kap, kan in elk geval worden geweigerd op grond van:

 • de natuurwaarde van de houtopstand
 • de landschappelijke waarde van de houtopstand
 • de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon
 • de beeldbepalende waarde van de houtopstand
 • de cultuurhistorische waarde van de houtopstand
 • de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Omgevingsloket online

Via het Omgevingsloket online kunt u:

 • Een omgevingsvergunningscheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning, activiteit kap, moet aanvragen of dat u een melding moet doen.
 • Een omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan digitaal of op papier.
 • Een melding doen.
 • De voortgang van de door u ingediende aanvraag volgen.

Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente.

Omgevingsvergunning, activiteit kap, aanvragen

Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dit kunt u digitaal doen of u downloadt het formulier en print het uit op papier. Dient u het aanvraagformulier digitaal in? Gebruik hiervoor dan uw DigiD. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. De procedure gaat als volgt:

 • U vult het aanvraagformulier volledig in.
 • U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten, situatietekening en zo mogelijk foto’, digitaal of per post naar de gemeente.
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente neemt binnen maximaal 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
 • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de omgevingsvergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • het soort boom
 • hoeveel bomen u wilt kappen
 • de plek waar de boom staat
 • de diameter of omvang van de boom op 1,30 meter hoogte
 • de bestemming van de locatie waar de boom staat
 • waarom u de boom wilt kappen

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Vraagt u de vergunning aan voor de eigenaar van de boom? Dan stuurt u ook zijn of haar schriftelijke toestemming mee. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

Kapaanvraag voor bedrijfsterrein

Op omgevingsloket online kan ook een aanvraag worden ingediend voor een bedrijf. Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag direct digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD of  eHerkenning. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bestemmingsplan

Om te controleren of u een omgevingsvergunning, activiteit aanleg, moet aanvragen omdat uw boom beschermd wordt middels het bestemmingsplan kunt u uw adres invoeren op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ligt op uw perceel bijvoorbeeld de bestemming Waarde-beschermd dorpsgezicht, Natuur, Recreatie, etc. dan hebt u naast de omgevingsvergunning, activiteit kap, ook een omgevingsvergunning, activiteit aanleg, nodig. In de bestemming kunt u vinden of u voor het kappen van bomen een omgevingsvergunning, activiteit aanleg, nodig heeft.

Boswet - kapmelding doen

Het kan zijn dat de Boswet van toepassing is. Staat een houtopstand op een erf of in een tuin dan is de Boswet niet van toepassing. Is de Boswet van toepassing, dan zult u een melding moeten doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De Boswet heeft als doel het areaal bos te behouden.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. In sommige gevallen kunt u rechtstreeks tegen een besluit in beroep bij de bestuursrechter.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De kosten voor aanvraag van een omgevingsvergunning, kap bedragen € 56,08. Voor een omgevingsvergunning, activiteit aanleg, bedragen de kosten € 422,08.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Indien u een omgevingsvergunning, activiteit kap of aanleg, aanvraagt, dan kunnen derden bezwaar maken tegen de eventuele verlening van een omgevingsvergunning. Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het vellen van een boom.

Sancties

Indien één of meerdere bomen worden gekapt dan wel op een andere wijze teniet gegaan is zonder vergunning, kan het college een herplantplicht én een boete opleggen. Aan deze herplantplicht worden eisen gesteld zoals de maat van de boom, de plaats en de termijn dat de boom in stand gehouden moet worden of vervangen.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming schrijft een algemene zorgplicht voor. Dit houdt in dat bijzondere dieren en planten gerespecteerd moeten worden en schade aan planten en/of verstoring van dieren voorkomen of zoveel mogelijk beperkt moet worden.

De Wet natuurbescherming verbiedt het kappen van houtopstanden in het broedseizoen, de periode 15 maart tot 15 juli, wanneer daarin vogelnesten voorkomen of wanneer deze voorkomen in houtopstanden in de nabijheid van de te kappen houtopstand.

Als er vleermuizen in de boom aanwezig zijn moet u een ontheffing of vrijstelling aanvragen. Of u een ontheffing of vrijstelling nodig heeft, kunt u controleren via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren