HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bijstand voor zelfstandigen

Bijstand voor zelfstandigen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Soms kunt u bijstand aanvragen als zelfstandig ondernemer. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw eigen levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf. 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Beoordelingscriteria

Eerst wordt gekeken of u Nederlander bent of rechtmatig in Nederland verblijft. Daarna wordt beoordeeld tot welke groep zelfstandigen u behoort. Vervolgens wordt uw aanvraag getoetst aan de voorwaarden die aan uw groep zijn gekoppeld. Deze zijn voor elke groep als volgt:

De beginnende zelfstandige

 1. U bent een beginnende zelfstandige als u vanuit een (dreigende) werkloosheidssituatie een eigen onderneming wilt starten en ouder dan 18  jaar bent.
 2. Het starten van een eigen bedrijf brengt kosten met zich mee. Voor de extra kosten die u in het eerste jaar maakt, kunt u van de gemeente een renteloze lening  krijgen. Zodra uw bedrijf daadwerkelijk van start gaat, wordt de lening een rentedragende lening. In dit voorbereidingsjaar stelt u een ondernemingsplan op.
 3. Als u uw onderneming daadwerkelijk gaat starten en u niet beschikt over voldoende middelen hiervoor, kunt u bijstand aanvragen. Bijstand kan worden verleend in de vorm van een periodieke uitkering ter voorziening in de kosten van levensonderhoud en/of als lening ter voorziening in bedrijfskapitaal voor investering in de benodigde materialen.
 4. Wellicht is in de startfase begeleiding nodig van een externe deskundige. De gemeente kan u een financiële bijdrage geven voor de kosten van deze begeleiding.
 5. De periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud zal in eerste instantie worden toegekend voor een periode van zes maanden. In bijzondere gevallen kan de periodieke uitkering worden verlengd met nog eens dertig maanden. De hoogte van de periodieke uitkering op grond van de Bbz is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.
 6. De lening ter voorziening in bedrijfskapitaal kan worden verstrekt als geldlening of als borgstelling voor een krediet van een bank. De hoogte van de geldlening of de borgstelling kan maximaal € 36.155,00 bedragen. Deze bijstand zal in eerste instantie als een krediet worden verstrekt. Op basis van de jaarcijfers -het daadwerkelijk behaalde bedrijfsresultaat- wordt achteraf vastgesteld welk deel u met rente moet terugbetalen (thans 8% op jaarbasis) en welk deel als renteloze lening wordt verstrekt. Als voorwaarde wordt gesteld dat uw bedrijf levensvatbaar wordt geacht. Dat wil zeggen dat u met het bedrijfsresultaat in alle kosten van uw levensonderhoud kunt voorzien.

De gevestigde zelfstandige

 1. U bent een gevestigde zelfstandige als u sinds minimaal 18 maanden werkt als zelfstandige ondernemer, afhankelijk bent van de inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep en ouder dan  18  jaar bent.
 2. De bijstand kan worden verstrekt als periodieke uitkering ter voorziening in de kosten van levensonderhoud of als lening of borgstelling ter voorziening in het bedrijfskapitaal.
 3. De periodieke uitkering ter voorziening in de kosten van levensonderhoud kan worden verstrekt gedurende 12 maanden. In bijzondere gevallen kan deze periodieke uitkering worden verlengd met nog eens 24 maanden indien de oorzaak van de behoefte ligt aan externe omstandigheden van tijdelijke aard. De hoogte van de uitkering op grond van de Bbz is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.
 4. De lening ter voorziening in bedrijfskapitaal kan worden verstrekt als lening of borgstelling en bedraagt maximaal € 196.381,00 Deze bijstand zal in eerste instantie als een krediet worden verstrekt. Op basis van de jaarcijfers -het daadwerkelijk behaalde bedrijfsresultaat- wordt achteraf vastgesteld welk deel u met rente moet terugbetalen en welk deel als bijstand om niet wordt verstrekt.
 5. Bijstand om niet is alleen mogelijk als het eigen vermogen niet meer is dan  € 188.997,00. Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Als het vermogen een bepaalde grens overgaat, verstrekt de sociale dienst de bijstand op grond van het Bbz als een lening. Vermogen dat verbonden is aan het bedrijf wordt buiten beschouwing gelaten.
 6. U of uw bedrijf dient te voldoen aan:
 • alle wettelijke eisen voor de uitoefening daarvan;
 • het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek zoals omschreven in de Wet op de inkomstenbelasting;
 • het hebben van volledige zeggenschap en het dragen van de financiële risico's als u alleen het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, of deze deelt met anderen als de ondernemer het bedrijf of zelfstandig beroep samen uitoefent;
 • de voorwaarde dat het bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar moet zijn. Dit wil zeggen dat u met het bedrijfsresultaat in alle kosten van levensonderhoud kunt voorzien.

De oudere zelfstandige

 1. Oudere zelfstandige bent u als u ouder bent dan 55  jaar en in een aaneengesloten periode van tien jaar voorafgaande aan de aanvraag het bedrijf of het zelfstandig beroep uitoefent.
 2. Bijstand worden verleend als het inkomen uit het bedrijf of zelfstandig beroep ontoereikend is om in de kosten van levensonderhoud te voorzien.
 3. De bijstand kan worden verstrekt in de vorm van een periodieke uitkering ter voorziening in de kosten van levensonderhoud tot u de pensionsgerechtigde leeftijd bereikt, mits het bedrijfsresultaat hoger is dan  € 7.799,00 per jaar.
 4. Is het vermogen hoger dan  € 132.299,00 dan worden zowel de periodieke uitkering als het krediet verstrekt als renteloze lening.
 5. De hoogte van deze periodieke uitkering op grond van de Bbz is afhankelijk van het feit of u alleenstaand, alleenstaande ouder of gehuwd bent en van de persoonlijke omstandigheden.
 6. De te verlenen periodieke bijstand zal in eerste instantie als een krediet worden verstrekt. Op basis van de jaarcijfers (het daadwerkelijk behaalde bedrijfsresultaat) zal achteraf worden vastgesteld welk deel moet worden terugbetaald en welk deel als bijstand om niet wordt verstrekt.

De stoppende zelfstandige

 1. De stoppende zelfstandige is de ondernemer ouder dan  18  jaar.
 2. Deze ondernemer moet overgaan tot het beëindigen van het bedrijf of zelfstandig beroep omdat het bedrijf of zelfstandig beroep niet langer levensvatbaar is. Omdat er vaak enige tijd nodig is om het bedrijf of zelfstandig beroep te beëindigen kan de beëindigende zelfstandige tot de datum waarop het bedrijf wordt beëindigd aanvullende periodieke bijstand ontvangen ter voorziening in de kosten van levensonderhoud. De voorwaarde is dat het bedrijf binnen twaalf maanden wordt beëindigd.
 3. Deze periode kan in bijzondere omstandigheden worden verlengd met nog eens twaalf maanden. Hiervoor dienen tijdig en vooraf afspraken te worden gemaakt.

Beëindiging door ziekte of leeftijd

 1. Een bijzondere groep binnen de beëindigende zelfstandigen zijn ondernemers die op grond van hun leeftijd (ouder dan 55  jaar) en/of gezondheid het bedrijf of zelfstandig beroep moeten beëindigen. Dit omdat het bedrijf of zelfstandig beroep door de beperkingen niet langer levensvatbaar is.
 2. Deze groep komt aansluitend aan de bedrijfsbeëindiging in aanmerking voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
 3. Deze regelingen dienen voor de beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep te worden aangevraagd.
 4. Voor de IOAZ geldt dat een uitkering op grond van de IOAZ moet zijn toegekend voordat tot beëindiging van het bedrijf of beroep wordt overgegaan.
 5. De hoogte van deze periodieke uitkering op grond van de IOAZ is afhankelijk van het feit of u alleenstaand, alleenstaande ouder of gehuwd bent en van de persoonlijke omstandigheden.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente.

Als u ondernemer in de binnenvaart bent, dan kunt u terecht bij de centrumgemeente waar u op het moment van aanvraag verblijft (Groningen, Amsterdam, Zwolle, Nijmegen, Nieuwegein, Rotterdam, Terneuzen, Geertruidenberg of Maasbracht (gemeente Maasgouw)).

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 • inlichtingenformulier met de benodigde bewijsstukken;
 • bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden;
 • ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten).

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • jaarcijfers van de laatste 3 jaar;
 • de laatste aangifte Inkomstenbelasting;
 • een prognose voor de komende jaren;
 • bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken;
 • een overzicht van debiteuren en crediteuren.
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren