HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt mee aan de gemeentelijke inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Als u wilt weten hoe de kosten zijn opgebouwd of worden berekend, dan kunt u hierover informatie krijgen bij de gemeente.

De gemeente legt deze belasting op aan ieder huishouden dat aan de ophaalroute ligt. Dit houdt in dat ieder huishouden dat de mogelijkheid heeft zijn afval aan de gemeentelijke reinigingsdienst mee te geven afvalstoffenheffing moet betalen. Ook als u uw afval nooit meegeeft, bent u verplicht het vastrecht gedeelte te betalen.

Onder de tab ' veel gestelde vragen'  vindt u het antwoord op een groot aantal vragen rond de afvalstoffenheffing.

Vragen over het afval zelf, afvalcontainers, chipnummers, en aanvragen voor het ophalen van grofvuil kunt u stellen aan Stadsbeheer Groningen, bereikbaar via 050 36 71 000, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens in te zamelen en te verwerken.

Wie krijgt de aanslag afvalstoffenheffing?

• Iedereen die gebruiker is van een perceel én;
• iedereen die gebruik maakt van de vuilophaaldienst van de gemeente.

Wanneer wordt de aanslag verstuurd?

• achteraf, u ontvangt in 2018 de aanslag over het belastingjaar 2017.

Wat wordt allemaal in de aanslag betrokken?

• afvalstoffenheffing vastrecht
• afvalstoffenheffing variabel deel (aangeboden kilogrammen)

Voor het ophalen van grofvuil krijgt u een afzonderlijke nota.
 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Het bezwaarschrift richt u aan de heffingsambtenaar.

Wanneer kunt u bezwaar maken?

 • wanneer u aangeslagen bent voor een perceel waarvan u geen gebruiker bent;
 • als u denkt dat de ledigingen niet kloppen;

In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:

 1. De naam en het adres van de belastingplichtige.
 2. De dagtekening van de aanslag.
 3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
 4. De reden van het bezwaar (de motivering).

(U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken.)

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het jaar 2018 gelden de volgende tarieven

 • Vastrecht per jaar € 97,30
 • Bedrag per kilo € 0,18
 • Grofvuil € 25,00 tot 1m³ 

Wat zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2017?

 • Vastrecht per jaar € 97,30
 • Bedrag per kilo € 0,19
 • Grofvuil € 25,00 tot 1m³

Wie betaalt?

 • Iedere (hoofd)gebruiker van een object;
 • Ieder bedrijf dat gebruik maakt van vuilophaaldienst.

U vindt hier informatie over: "Veel gestelde vragen"

Veel gestelde vragen

De afvalstoffenheffing wordt in de gemeente Haren achteraf in rekening gebracht. Dit betekent dat u in het jaar 2018 de aanslag ontvangt over het belastingjaar 2017. Iedereen die gebruiker is van een perceel én gebruik maakt van de ophaaldienst van de gemeente ontvangt deze aanslag. Rond het eerste half jaar van 2018 krijgt u de aanslag over 2017. Voor het ophalen van grofvuil krijgt u een afzonderlijke nota.

Bij de afvalstoffenheffing wordt tariefdifferentiatie (diftar) toegepast. Diftar is een systeem waarbij de burger een deel van de afvalstoffenheffing betaalt naar het aantal aangeboden kilo's afval. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen, volgens het principe ’de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’. Het doel van DIFTAR is het afval beperken en de kosten eerlijk verdelen. Naarmate u minder afval meegeeft, hoeft u minder te betalen voor uw afval.

Hoe werkt dit in de praktijk?
De ophaalwagens zijn uitgerust met een beladingsysteem met weeginstallatie. De ophalers bevestigen de container aan het beladingsysteem. De identificatiegegevens op de chip van de container worden ingelezen. Tijdens het opheffen van de container wordt deze automatisch gewogen.. Vlak na de lediging wordt de container opnieuw gewogen. Het verschil tussen deze twee wegingen wordt berekend. Het gewogen verschil wordt in de boordcomputer in de vrachtwagen gekoppeld aan de identificatiegegevens. Deze gegevens worden dan verwerkt zodat per huishouden een individueel overzicht ontstaat van alle ledigingen en gewichten, voor restafval (en GFT).

Wie betaalt?
Iedere (hoofd)gebruiker van een object en ieder bedrijf dat gebruik maakt van de ophaaldiensten van de gemeente Haren. Iedere woning/bedrijf wordt aangeslagen voor een vast bedrag (vastrecht). Daarnaast wordt er per kilo aangeboden afval afgerekend. De afvalstoffenheffing geldt slechts voor de inzameling van huishoudelijk afval. Bedrijfsafval wordt niet via de gemeente ingezameld tenzij deze bedrijven gebruik maken van de ophaaldienst van de gemeente. Voor de aanlevering van grofvuil geldt een apart tarief.

Het vastrechttarief wordt per maand in rekening gebracht. Indien men in de loop van een maand verhuist, wordt de gehele maand in rekening gebracht. Voorbeeld: bij vertrek op de 4e van de maand juni betekent dat de hele maand juni in rekening wordt gebracht. Bij aankomst op de 4e van de maand juni, betekent dat met ingang van juli het vastrecht in rekening wordt gebracht. Voor de aangeleverde kilogrammen betaalt men tot de datum van vertrek of aankomst.

Op vakantie geweest en mijn container is tóch aangeboden?
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen container. Dus ook als u op vakantie bent is het verstandig om uw container achter slot en grendel te zetten, zodat passanten of buren geen gebruik van de container kunnen maken. Mocht de container toch zijn aangeboden terwijl u op vakantie was, dan worden deze kilo's in wel rekening gebracht.

Gemeenschappelijke containers?
Het onderstaande geldt voor iedereen die in het bezit is van een sleutel voor de verzamelcontainer met een inhoud van 1000 liter (gezamenlijke container). De sleutel is voorzien van een nummer. Dit nummer komt overeen met het nummer van de verzamelcontainer die het dichtst bij uw flat geplaatst is. Alleen deze verzamelcontainer kunt u met uw sleutel openen. Het afval per verzamelcontainer wordt gewogen. De kosten hiervan worden gelijkmatig verdeeld over het aantal huishoudens dat gebruik maakt van deze container (aantal sleutelhouders). Het doet hier niet ter zake of u dan 1 keer per maand gebruik maakt van deze container of 5 keer per maand.

Indien u het niet eens bent met de wijze van het in rekening brengen van deze kosten, dan kunt u in het bezit komen van een eigen minicontainer. U dient dan de sleutel van de gezamenlijke container in te leveren bij bureau Woonomgeving aan de Westerse Drift. Hier kunt u dan ook uw eigen minicontainer aanvragen. Om daadwerkelijk te kunnen beschikken over een eigen minicontainer moet u wel beschikken over een ruimte (schuur bijvoorbeeld), waar u deze container kunt bergen.

Aan de eerste lediging ná het inleveren van de sleutel betaalt u (nog) mee. Daarna betaalt u voor de inhoud van uw eigen minicontainer. Indien u met meerdere bewoners een 1000 liter container deelt, dan wordt het totaal aantal kilo's gelijkmatig verdeeld over het aantal huishoudens/sleutelhouders die gebruik maken van deze container.

Mijn partner/echtgenoot is overleden. Ik heb nu een éénpersoonshuishouden. Wat moet ik doen?
Het komt voor dat de aanslag altijd ten name van de hoofdbewoner (de man bijvoorbeeld) was gericht en deze in de loop van het belastingjaar is overleden. U ontvangt dan 2 aanslagen. De eerste aanslag is gericht aan de erven (van de overledene). Deze aanslag is berekend over de periode tot en met de maand van overlijden. De tweede aanslag is bestemd voor de achtergebleven partner (oftewel de nieuwe hoofdbewoon(st)er).

Mijn ouder(s) zijn overleden, wij zijn de erfgenamen. Wie krijgt de rekening en wanneer in verband met afwikkeling nalatenschap?
De aanslag komt op naam van de erven te staan en deze krijgen dan ook de aanslag. De personen (ouders bijvoorbeeld) die in 2018 zijn komen te overlijden krijgen het jaar daarna (in dit voorbeeld dus 2019) pas de aanslag afvalstoffenheffing ten name van de erven toegestuurd. Zijn er erfgenamen die dit eerder willen ontvangen dan kunnen wij alleen een indicatie geven van de aanslag, maar de aanslag zelf kunnen wij nog niet versturen. De erfgenamen kunnen dan rekening houden met een geschat aanslagbedrag, zodat zij verder de nalatenschap kunnen afwikkelen. De erfgenamen krijgen in 2017 de definitieve aanslag toegestuurd. Mocht u alvast een indicatie willen ontvangen? Neem hiervoor contact op met het team belastingen op telefoonnummer 14 050 of via belasting@haren.nl.

Is de afvalstoffenheffing voor een éénpersoonshuishouden hetzelfde als voor een meerpersoonshuishouden?
Ja, in de gemeente Haren wordt hierin geen onderscheid gemaakt. Het bedrag van de aanslag is afhankelijk van de hoeveelheid aangeleverde kilo's.

Is het wegen van afval wel nauwkeurig?
Voor de weging van containers met een beladingsysteem bestaan er ijkprocedures die erkend zijn door het Ministerie van Economische zaken. Deze ijkprocedure garandeert dat systematische afwijkingen van de wegingen uitgesloten zijn.

De wagens die de ledigingen verzorgen bevatten uiterst nauwkeurige meetapparatuur. Deze apparatuur wordt tweemaal per jaar door een extern bureau gecontroleerd en geijkt. Bovendien wordt voor elke rit een proefmeting gedaan. Indien deze meting buiten de gestelde marges valt zal de apparatuur worden bijgesteld.

Dubbele ledigingen op mijn weegoverzicht, hoe kan dit?
Het kan voorkomen dat er op één dag twee ledigingen hebben plaatsgevonden. Als er afval achterblijft in de container en deze dus niet in één keer volledig is geleegd, dan wordt deze opnieuw aangeboden en vinden er evenzoveel registraties plaats. Dit is zichtbaar op de aanslag. Uiteraard betaalt u alleen voor de kilo's die u daadwerkelijk heeft aangeleverd. U betaalt dus niet dubbel.

Zal mijn buurman/vrouw zijn afval niet in mijn container dumpen?
Eén van de eerste bedenkingen die men maakt bij een systeem waarbij betaald moet worden per aangeboden kilogram afval, is dat de buurman/vrouw of een passant zijn/haar afval dumpt in een container waarvoor diegene niet betaalt..

In de praktijk blijkt gelukkig dat het probleem van 'sluikstorten' in de containers minimaal is. Mocht er zich ergens toch een probleem voordoen, waarbij in een container afval terecht komt dat niet afkomstig is van de gebruiker van de container, dan kan er tegen betaling een slot geplaatst worden om dit in de toekomst te voorkomen. Het plaatsen van een slot kunt u aanvragen bij bureau Woonomgeving. De kosten bedragen hiervoor eenmalig € 12,50 per slot, per container. Als men bovendien de container enkel aanbiedt wanneer die zo goed als vol is, kan er ook geen afval meer bij gestopt worden. De gebruiker is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar containers. Bij verhuizing blijft het slot achter op de ‘oude' container. Mocht u op het nieuwe adres op uw ‘nieuwe' container ook een slot willen hebben, dan bedragen de kosten opnieuw € 12,50 per slot, per container. De containers ‘verhuizen' niet mee.

Verhuizing?
Bij verhuizing naar een andere gemeente, in de loop van het betreffende jaar, wordt het vastrecht automatisch naar evenredigheid verminderd voor het aantal volle maanden dat er in het jaar overblijven. Doordat de afvalstoffenheffing pas het volgende jaar opgelegd wordt, zult u het jaar na vertrek hiervoor alsnog een aanslag van de gemeente Haren ontvangen. Verhuist u binnen de gemeente dan verandert de heffing niet.

Ik maak geen gebruik van de dienst, ik bied geen afval aan. Waarom moet ik dan toch afvalstoffenheffing betalen?
De afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht bij gebruikers van percelen waarvoor de gemeente de wettelijke verplichting heeft huishoudelijk afval in te zamelen. Ook als u geen gebruik maakt van de diensten van de gemeentereiniging moet u op grond van de wet toch het vaste tarief van de afvalstoffenheffing betalen.

Meer vragen?
Veel informatie vindt u op de afvalwijzer. Heeft u toch nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de medewerkers van Publiekszaken.
 

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wilt u de belasting contant voldoen in het gemeentehuis? Dat kan!
Wij werken uitsluitend op afspraak.

Maak nu een afspraak

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren