HOME  |  Bestuur  |  Projecten

Projecten

Rummerinkhof

De huidige huisvesting van de Brinkschool en de Peter Petersenschool biedt te weinig ruimte. De gemeente onderzoekt de inpassing van de Brinkschool aan de Rummerinkhof in combinatie met de uitbreiding van de Peter Petersenschool.

Herinrichting Emmalaan


De Emmalaan tussen Westerse Drift en Nesciolaan wordt gereconstrueerd naar 30 km/u. Daarmee wordt dit deel van het Harense wegennet gelijk getrokken met de Vondellaan en het ‘oude’ deel van de Emmalaan.

Ontwikkeling Raadhuis-/Haderaplein


De gemeente Haren werkt aan de ontwikkeling van het Raadhuis- / Haderaplein.

Ontwikkeling Haren Noord

Gebied DHE
In Haren Noord ontwikkelen we een nieuwe woonwijk.

Bestemmingsplan buitengebied Haren

Buitengebied Haren
Het bestemmingsplan Buitengebied wordt geactualiseerd. Het bestemmingsplan regelt het bouwen en het gebruiken van percelen in het buitengebied en is bedoeld voor de bescherming van landschappelijke waarden.

Rioolvervanging Schoutelaan

Vanaf week 15 tot en met week 31 van 2018 vinden er werkzaamheden plaats in de Prof. Dr. J.C. Schoutelaan. Deze werkzaamheden zijn nodig omdat de riolering na 60 jaar aan vervanging toe is. Voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen de rijbaan en voetpaden compleet worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht.

Fietsstraten Wederikweg en Nieuwe Stationsweg


De gemeente Haren werkt met het project ‘Station Haren Verbindt’ aan de ontwikkeling van het Stationsgebied. Onderdeel van de ontwikkeling is het aanleggen van een fiets- voetgangersverbinding (hierna fietstunnel) tussen Oosterhaar en het centrum.

Nieuwbouw St. Nicolaasschool

De onderwijshuisvesting van de Sint Nicolaasschool is verouderd. De gemeenteraad heeft besloten dat er een nieuwe school mag worden gebouwd op de locatie waar nu het Zernike College is gevestigd.

Fietsroute plus Groningen-Haren

banner fietsstraat
De gemeente Haren werkt samen met de gemeente Groningen, provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen aan het verbeteren van de fietsverbinding tussen Haren en Groningen

Nieuwbouw brandweerkazerne

Omdat de huidige brandweerkazerne aan de Westerse Drift niet meer voldoet is besloten een nieuwe kazerne te bouwen.

Transport Waterleiding

Langs de westzijde van Haren wordt een drinkwatertransportleiding aangelegd. De nieuwe leiding komt te liggen tussen de A28 en de bebouwing. Andere delen waar de leiding wordt vernieuwd is in de Nesciolaan en tussen het Nesciopark en de A28. De werkzaamheden zijn in september gestart en duren naar verwachting tot maart 2019.

Ontwikkeling Stationsgebied Haren

Station Haren Verbindt
De gemeente werkt aan de ontwikkeling van het Stationsgebied. Onderdeel van de ontwikkeling is het realiseren van een fiets- voetgangersverbinding tussen Oosterhaar en het centrum, ter hoogte van het station.

Nesciopark

Een bedrijventerrein waar landschap en bebouwing één geheel vormen en gelijkwaardig zijn aan elkaar. Natuurlijk ondernemen in Haren.

Herinrichting Jachtlaan

De gemeente Haren gaat de Jachtlaan herinrichten.

Regio Groningen-Assen

Gemeente Haren neemt deel aan de Regio Groningen-Assen. Een samenwerkingsverband van twaalf gemeenten en twee provincies.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren