HOME  |  Bestuur  |  Gemeentelijk beleid  |  Beleidsplan Sociaal Domein 2017 – 2020

Beleidsplan Sociaal Domein 2017 – 2020

Deze beleidsnota Sociaal Domein 2017 – 2020 is een vervolg op het beleidsplan Wmo en Lokaal Gezondheidsbeleid 2014 – 2017. Ten tijde van het schrijven van dat beleidsplan stonden we aan de vooravond van de decentralisatie van het Sociaal Domein. Inmiddels is de decentralisatie geland en willen we in deze beleidsperiode werk maken van vernieuwing.

Het beleidsplan Sociaal Domein beschrijft het nieuwe beleid voor Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdhulp, Participatie en Gezondheid. Vijf beleidsterreinen waar de gemeente een grote beleidsvrijheid heeft. De wet- en regelgeving geeft aan wat wij minimaal moeten doen. Het is aan gemeentebestuur, professionals en inwoners om te bepalen hoe we het doen en wat het mag kosten. Gedurende de beleidsperiode zullen wij regelmatig de voortgang en ervaringen van ons beleid bespreken met inwoners, aanbieders en beroepskrachten. Zo is er regelmatig overleg met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), zijn er cliëntgesprekken en is er het cliëntervaringsonderzoek. Deze monitoring leggen we vast in de rapportages conform de bedrijfsvoeringscyclus.

Doelen Inspanningen Netwerk

Het raamwerk van deze beleidsnota is nieuw. We bouwen deze nota op volgens het zgn. Doelen Inspanningen Netwerk (DIN). Het DIN begint met het benoemen van de ambitie, de missie. In zgn. ER-doelen (meer, beter, minder) worden de gewenst maatschappelijke effecten benoemd. Deze zijn vertaald in SMART- doelen. Eén smartdoel kan bijdragen aan meerdere ER- doelen. Verschillende partijen dragen bij aan dezelfde doelstellingen. Omwille van de leesbaarheid hebben we deze dwarsverbanden niet in het schema opgenomen. De feedback die we hier op kregen, van het maatschappelijk middenveld, inwoners, ouderenbonden, de ASD en de gemeenteraad, zijn verwerkt in dit definitieve plan. U vindt de reacties in de bijlage Besprekingen met maatschappelijke partners en inwoners.

Het beeld van de Harense Rotonde blijven we gebruiken in de komende beleidsperiode. De Harense Rotonde verbeeldt de ondersteuning die de rotonde biedt, in het zelfstandig zoeken naar ondersteuning, en ook via begeleiding van het WIJZ-team. Deze ondersteuning blijft altijd gebaseerd op de principes van de kanteling. Tegelijkertijd werken we aan een versterking van de sociale infrastructuur, aan de rechterzijde van de rotonde.

Nieuw beleid

Gezien de besluiten die de gemeenteraad op 15 juni 2016 heeft genomen ten aanzien van een zelfstandig Haren en de financiële consequenties, is de financiële ruimte voor nieuw beleid zeer beperkt. In ieder geval geldt het uitgangspunt ‘nieuw voor oud’. Zelfstandigheid of herindeling: wat het ook wordt, in het beleid Sociaal Domein moeten we ruimte creëren om flexibel te kunnen inspelen op de ontwikkelingen. Bezuinigingen in het Sociaal Domein zijn niet bij voorbaat uitgesloten. De verschillende wetten – Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 – geven aan welke onderwerpen in het beleidsplan moeten staan. Deze onderdelen zijn in het DIN en het plan benoemd.

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk staan onze missie, de visie, doelgroep en uitgangspunten. In hoofdstuk 2 t/m 6 werken we telkens één maatschappelijk effect uit aan de hand van de bijbehorende SMART-doelen. Hier leest u wat we de komende jaren concreet gaan doen. De SMART doelen zijn gegroepeerd naar:

  1. Investeren in de Toekomst
  2. Investeren in de Samenleving
  3. Investeren in de Bedrijfsvoering

Hoofdstuk 7 bevat een globaal uitvoeringsplan 2017 – 2020 waarin we aangeven wanneer we dat gaan doen en met wie. Met hoofdstuk 8, monitoring en financiën, sluiten we af. In de verschillende bijlagen vindt u achtergrondinformatie: wat hebben we gedaan de afgelopen jaren, cijfers en literatuur.

Omdat we de hoeveelheid tekst willen beperken, hebben we ervoor gekozen om niet alles te benoemen wat we al doen (uitvoering welzijnswerk, verschillende preventieve activiteiten, vastgelegd in meerjarensubsidie overeenkomsten met verschillende partijen). Haren heeft nog steeds een breed aanbod op het gebied van basisvoorzieningen. Kinderopvang, maatschappelijk werk, samenlevingsopbouw, vluchtelingenwerk, jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 19 jarigen, CJG. Deze voorzieningen werken goed en intensief samen ten behoeve van de inwoners in Haren. Dit beschrijven we in deze nota niet opnieuw.

Dat we niet alles beschrijven heeft het risico in zich dat het lijkt alsof sommige voorzieningen vergeten zijn en dat er weinig samenhang is. We zijn ze niet vergeten. U vindt ze terug in bijvoorbeeld het gemeentelijk jaarverslag.

Afsluitend

Het beeld van de Harense Rotonde èn het Doelen Inspanningen Netwerk Sociaal Domein zijn de kern van het beleid. Wij hopen dat u de nota leest als een inspirerend kader, een kernachtige, visuele samenvatting van het Harense Sociaal Domein beleid.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren