HOME  |  Bestuur  |  Gemeentelijk beleid

Gemeentelijk beleid

 • Privacybeleid Gemeente Haren

  De gemeente Haren verwerkt persoonsgegevens. Dat doet zij binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die per 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG (UAVG). De AVG verplicht de gemeente Haren onder meer om persoonsgegevens te verwerken op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is, en voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Dit privacybeleid is een invulling van artikel 24 lid 2 van de AVG, dat van verwerkingsverantwoordelijken vereist om een passend gegevensbeschermingsbeleid uit te voeren. In dit privacybeleid werkt de gemeente Haren uit hoe zij persoonsgegevens verwerkt en op welke wijze zij waarborgt dat de gegevens conform de vereisten van de AVG en UAVG verwerkt worden.

  Lees verder
 • Damoclesbeleid gemeente Haren

  Net als andere Nederlandse gemeenten zien we ons in de gemeente Haren geconfronteerd met drugscriminaliteit die plaatsvindt of wordt georganiseerd vanuit woningen of (niet-) openbare gelegenheden. In de directe omgeving van dergelijke panden kan er sprake zijn van onveilige situaties (o.a. brandgevaar), overlast en criminaliteit. Dit tast het woon- en leefklimaat en de sociale en fysieke veiligheid van omwonenden aan.

  Op grond van artikel 13b van de Opiumwet, beter bekend als de Wet Damocles, is de burgemeester bevoegd om drugspanden en hennepkwekerijen te sluiten als daar soft- of harddrugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn.

  Lees verder
 • Conceptnotitie Zonne-energie in de gemeente Haren

  Beleidsnotitie voor zonnepanelen op daken en op de grond.

  Lees verder
 • Beleidsplan Sociaal Domein 2017 – 2020

  Deze beleidsnota Sociaal Domein 2017 – 2020 is een vervolg op het beleidsplan Wmo en Lokaal Gezondheidsbeleid 2014 – 2017. Ten tijde van het schrijven van dat beleidsplan stonden we aan de vooravond van de decentralisatie van het Sociaal Domein. Inmiddels is de decentralisatie geland en willen we in deze beleidsperiode werk maken van vernieuwing.

  Lees verder
 • Woonvisie 2016

  Op 27 juni 2016 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Haren 2016-2021 vastgesteld. Deze Woonvisie vervangt het Woonplan 2013-2023. De Woonvisie  is kaderstellend voor woningbouw in de gemeente Haren. De vervanging van het woonplan door een woonvisie was noodzakelijk in verband met de wijziging van de Woningwet in 2015 op het gebied van sociale woningbouw.

  Lees verder
 • Beleidsplan Openbare Verlichting 2016-2015

  De laatste jaren maakt de techniek snelle ontwikkelingen door. De LED lamp is sterk in opkomst en door het dimmen van de verlichting is veel energie te besparen. Daarnaast was het oude beleidsplan van 2005 en door deze nieuwe technieken niet meer van deze tijd. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan voor de openbare verlichting. Daarnaast speelden sociale veiligheid en verkeersveiligheid een belangrijke rol bij openbare verlichting.

  Lees verder
 • Protocol gebruikelijke hulp

  Lees verder
 • Protocol begeleiding

  Lees verder
 • Debiteuren beleidsplan Haren

  Het Debiteuren beleidsplan Haren 2015 is op 16 juni 2015 door het college vastgesteld.

  Lees verder
 • Basisnotie Duurzaamheid

  In de Basisnotitie Duurzaamheid 2015-2017 wordt het klimaatbeleid van de gemeente geëvalueerd en worden voorstellen gedaan om het beleid anders vorm te geven. De belangrijkste aanleiding hiertoe is dat de gemeente grotendeels afhankelijk is van anderen voor het wel of niet halen van de klimaatdoelstellingen (reductie CO2-uitstoot). Bovendien kan de gemeente juist op andere duurzame thema’s wel stappen zetten. De basisnotie is op 28 april 2015 door de raad vastgesteld.

  Lees verder
 • Beleidsregels bijzondere bijstand 2015

  Voor de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Haren geldt dat ze op 30 maart 2015 zijn vastgesteld door het college.

  Lees verder
 • Fraudebeleidsplan 2015

  Voor het Fraudebeleidsplan 2015 geldt dat ze op 30 maart 2015 is vastgesteld door het college.

  Lees verder
 • Nota Archeologiebeleid

  In 1992 is het Europese Verdrag op het gebied van de bescherming van het Archeologisch Erfgoed ondertekend. Dit verdrag is in 2006 in Nederlandse wetgeving opgenomen. Hierdoor moet iedere gemeente een beleidsnota hebben over hoe om te gaan met archeologie en de bescherming daarvan in de gemeente bij graaf- en bouwwerkzaamheden. Tevens moet de gemeente in kaart brengen welke archeologische waarden en verwachtingen er zijn en moet archeologie worden opgenomen in bestemmingsplannen.

  Lees verder
 • Welstandsnota

  Per 1 januari 2003 is de Woningwet 2003 in werking getreden. Hierin staat onder andere dat de gemeenteraad zogenaamd 'gebiedsgericht' welstandsbeleid moet ontwikkelen. Voor de gemeente Haren zijn er meerdere gebieden onderscheiden. Per deelgebied worden er verschillende welstandseisen gesteld. Wat die eisen precies zijn, staat in de welstandsnota.

  Lees verder
 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012-2017

  Op 28 januari 2013 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012-2017 vastgesteld. Belangrijke thema’s in het GVVP zijn regionale ontwikkelingen, zoals bv de aanpak van de Zuidelijke Ringweg in Groningen en de verhoging van de frequentie op het spoor (bereikbaarheid Oosterhaar). Daarnaast is er ook aandacht voor het fietsbeleid (Fietsroute Plus).

  Lees verder
 • Brede kadernota sport en bewegen 2012-2015

  De kadernota sport en bewegen is op 31 oktober 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.

  Lees verder
 • Kadernota WMO beleid 2012-2015

  In januari 2012 stelde de gemeenteraad de Kadernota WMO beleid 2012-2015 vast. Deze nota geeft de kaders aan voor het Wmo beleid voor de komende jaren. Wij willen inzetten op ontmoeting, zelfredzaamheid, slim samenwerken, collectieve voorzieningen, vitaal ouder worden, lokaal werken, cultuurverandering en een integrale aanpak.

  Lees verder
 • Evenementenbeleid gemeente Haren

  Op 26 januari 2009 heeft de gemeenteraad het evenementenbeleid van de gemeente Haren vastgesteld. Het evenementenbeleid is opgesteld om duidelijkheid te scheppen voor burgers en de organisatoren van evenementen over de mogelijkheden en voorwaarden.

  Lees verder

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren