Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren ingetrokken

Bestemmingsplan buitengebied Haren

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren ingetrokken

Het college van B&W heeft op 6 november 2018 besloten het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Haren in te trekken. De inhoud van onder meer dat bestemmingsplan wordt vertaald in een nieuw omgevingsplan dat gaat gelden voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente Groningen. Het intrekken van een ontwerpbestemmingsplan is een bevoegdheid van het college van B&W. Het besluit is gepubliceerd in onder meer de Staatscourant waarmee de procedure formeel beëindigd.

Afhandeling zienswijzen

Op het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied zijn meerdere zienswijzen ingediend. In geval van intrekking van het ontwerpbestemmingsplan worden deze personen (en ook instanties) hiervan op de hoogte gesteld. In de bekendmaking van het intrekkingsbesluit staat vermeld dat alle indieners van zienswijzen  (in ieder geval voor de herindeling) nader bericht ontvangen.

De belangrijkste argumenten om het bestemmingsplan in te trekken zijn:

  • Bestemmingsplan verouderd
    Zoals eerder in 2018 is geconcludeerd, is reparatie van het ontwerpbestemmingsplan buitengebied in ‘Harense tijd’ niet mogelijk gebleken. Het ontwerpbestemmingsplan is te verouderd (met name de onderzoeken) en het bevat veel onvolkomenheden. Een volledige uiteenzetting van alle vertragende factoren en omstandigheden heeft u meermalen aan de raad medegedeeld. Deze worden in dit advies niet opnieuw opgesomd.
  • Omgevingswet
    Het is niet wenselijk om nu tijd en middelen te steken in het (ontwerp) bestemmingsplan buitengebied, wetende dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt. Vanaf die datum vallen namelijk alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen onder het overgangsrecht en worden uiteindelijk vervangen door het omgevingsplan. 

    Het college van B&W acht het meer dan raadzaam om juist nu de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied te vertalen naar een omgevingsplan, in plaats te werken aan een bestemmingsplan dat op termijn van rechtswege verdwijnt.

Herindeling met Groningen en Ten Boer

Met het oog op de herindeling met de nieuwe gemeente Groningen is afgesproken dat de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan aan de nieuwe organisatie word overdragen. De nieuwe gemeente Groningen heeft hiermee de handen vrij om de inhoud, doel en opzet van het oorspronkelijke bestemmingsplan Buitengebied om te buigen naar een toekomstbestendig omgevingsplan in lijn met de Omgevingswet.

Geldige regelgeving en beleidskader voor het Buitengebied van Haren

De nieuwe gemeente Groningen gaat voorlopig werken met de Kadernota Buitengebied en de Beheersverordening Buitengebied 2013. Ruimtelijke initiatieven moeten passen binnen de regelgeving die gesteld is in de beheersverordening. Indien de initiatieven van deze regels afwijken dan vormt de Kadernota Buitengebied het ruimtelijk beleidskader voor de beoordeling en onderbouwing. De status van de Kadernota Buitengebied is dat deze in werking is getreden als (ruimtelijke) beleidsvisie. De Kadernota is dan ook nog steeds actueel. De nieuwe raad zal op termijn een Omgevingsvisie moeten vaststellen; de Omgevingswet vereist dat. De beheersverordening wordt op termijn vervangen door het Omgevingsplan.

Relevante documenten:

Top